KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINA AYDINLATMA METNİ 

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, (kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır) “SMYRNA Eğitim Hizmetleri A.Ş” olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan ve İzmir Ticaret Sicilinde 195603 no ile kayıtlı; Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir/İzmir adresinde mukim, 0772071592000001 MERSİS no’lu ) “SMYRNA Eğitim Hizmetleri A.Ş” olarak; Kanun uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kanunda belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak ) “SMYRNA Eğitim Hizmetleri A.Ş” (bundan sonra “Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” olarak anılacak) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kurum – öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,Kurum burs faaliyetlerinin planlanması ve icrası,Kurum – veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,Kurum dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası,Etkinlik yönetimi,İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,Kurumsal tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,Finans ve muhasebe işlerinin takibi,Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası,Yetenek – kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,Çalışanlar – öğretmenler için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,Kurum içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,Ücret yönetimi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi,Kurum içi atama – terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası,Çalışanların – öğretmenlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,Yabancı çalışan – öğretim üyesi – öğretim görevlisi çalışma ve oturma izni işlemleri,Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,Çalışanlar – öğretmenler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,Hukuk işlerinin takibi,Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili işlerin takibi,Danışmanlık şirketi ile ilgili işlerin takibi,Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,Kurum kampüs, yerleşke ve tesislerinin güvenliğinin temini,Kurum demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini;

“Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”na sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” tarafından, “Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle “Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”nun iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması, “Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”nun ve faaliyetlerinin tanıtılması, “Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”na kaydınızın sağlanması ve devamı, Milli Eğitim Kanunu ve Özel Okullar Kanunu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim ile ilgili mevzuatlar ve ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”nun iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik eğitim ve idari işlemlerin yapılması ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; işlenmektedir / işlenebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

“Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” tarafından işlenen kişisel verileriniz, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”nun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde; ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Özel Okullar birliğine, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” yetkilileri ve yönetim kurulu üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”nun insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dâhil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”na ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir

Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans, çeşitli spor aktiviteleri vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”na iş başvurusu yaptığınızda, ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

  1. Veri Sahibinin Kanunun 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanunun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu”na başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini yahut anonimleştirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Ancak kanuni zorunluluklar ve yasal sorumluluklarımız gereği bulundurmamız gereken kişisel verilerin silinemeyeceğini, yok edilemeyeceğini yada anonim hale getiremeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” https://www.egev.k12.tr alan adlı internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir/İzmir” adresine, bizzat elden yada Noter kanalı ile iletebilirsiniz,  yahut [email protected] Elektronik Posta adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde  “Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin  ”Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu” için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri Sorumlusu

SMYRNA Eğitim Hizmettleri A.Ş.